Epiduroskopia

Výkon epiduroskopia sa radí do kategórie endoskopických metód. Prostredníctvom nej je diagnostikovaný a terapeuticky ošetrený zdroj chronickej lumbosakrálnej radikulárnej bolesti chrbta vznikajúci najmä v dôsledku tzv. FBSS syndrómu. Metóda je efektívnou liečbou bolesti chrbta u pacientov, u ktorých konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo ktorí už nechcú bolesť chrbta ďalej znášať. Výkon epiduroskopia sa najčastejšie robí u pacientov s pretrvávajúcou či novovzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice v dôsledku zlyhania chirurgického zákroku na chrbtici, ktorý bol inak vykonaný anatomicky a technicky úspešne, tzv. failed back surgery syndrom - FBSS syndróm.

Zdrojom bolesti môže byť epidurálna fibróza (zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Štatisticky sa prejavuje až u tretiny pacientov po operáciách. Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti dolnej časti bedrovej chrbtice, v dolných končatinách, prípadne na oboch miestach súčasne, pričom miesto a spôsob šírenia bolesti je v závislosti od miesta postihnutia v chrbtici veľmi variabilný.

Zo snímok počítačovej tomografie alebo magnetickej rezonancie nie je možné celkom jednoznačne prítomnosť fibrózy určiť. Epiduroskopiu je teda možné označiť za výkon, ktorý ponúka tri efektívne terapeutické možnosti: diagnostiku a identifikáciu miesta bolesti zobrazením epidurálneho priestoru špeciálnym endoskopom, mechanické odstránenie epidurálnej fibrózy a cielenú aplikáciu liečiva.

Pribeh výkonu Epiduroskopia - Chrbticový kanál sa skladá z pevného kosteného obalu, ktorý tvoria stavce. Medzi väzivovým obalom a obalmi miechy sa nachádza epidurálny priestor. Pod miechovými obalmi je bariéra tvorená mozgovomiechovou tekutinou, ktorá obaľuje a chráni miechu. Patologické fibrózne tkanivo sa vytvára v epidurálnom priestore, najčastejšie v prednej časti chrbticového kanála. V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu sa prirodzeným anatomickým otvorom v krížovej kosti (hiatus sacralis) zavádza špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie veľmi tenký endoskop, ktorý je napojený na kameru, a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je následne fibrózne tkanivo odstraňované laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou. Pre precízne zobrazenie je miechový kanál preplachovaný fyziologickým roztokom. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie.

Epiduroskopia a jej benefity

1

Epiduroskopia prináša rad výhod

Epiduroskopia ako miniinvazívny výkon prináša, v porovnaní s konvenčnou chirurgiou, podľa ISMISS1 pacientovi veľa výhod, najmä nižšie riziko poškodenia nervov, menšiu tvorbu epidurálnej fibrózy, nižší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgickú traumu. Výhodou je v neposlednom rade aj rýchlejšia rekonvalescencia a rýchlejší návrat do aktívneho života.

1 ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery‟ schválenej výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com
2

Epiduroskopia - režim jednodennej chirurgie

Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie, t. j. pacient sa po zákroku a odporúčanom čase odpočinku navracia v ten istý deň do svojho domova. Dĺžka zákroku sa pohybuje od 20 do 60 minút, pričom pacient je v priebehu zákroku pri vedomí, v lokálnej či ľahkej anestézii.

3

Epiduroskopia podává diagnostickú informáciu o miešnom kanáli

Epiduroskopia je veľmi komplexný výkon, ktorý podáva významnú diagnostickú informáciu o miechovom kanáli. Dôkladné zobrazenie epidurálneho priestoru kamerou umožňuje ľahko a presne odhaliť postihnuté nervové korene, identifikovať zápaly, zrasty či iné abnormality. Vďaka priamej vizualizácii je tak zároveň možné ihneď terapeuticky riešiť iné patologické procesy v miechovom kanáli. Ako diagnostická metóda odhalenia epidurálnej fibrózy v predoperačnom období vykazuje epiduroskopia omnoho výraznejšiu efektivitu oproti iným diagnostickým metódam. 91 % prítomnosť epidurálnej fibrózy pomocou epiduroskopie oproti 16,1 % pomocou magnetickej rezonancie (MRI) preukázali vo svojej štúdii Boscher a Heavner (2009)2.

2 Hemmo A. Bosscher, MD, FIPP*; James E. Heavner, DVM, PhD, FIPP (Hon)*,†, Lumbosacral Epiduroscopy Findings Predict Treatment Outcome, Pain Practise 2013

Epiduroskopia - Vaša objednávka

Sú príčinou vašej bolesti chrbta epidurálne zrasty? Zaujíma vás, či epiduroskopia môže byť vhodnou metódou vašej liečby? V prípade vášho záujmu o vstupné vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom vyplneného formulára "Lekársky posudok” na www.europainclinics.sk. Po jeho odoslaní vás budeme v čo najkratšom možnom čase kontaktovať s podrobnými inštrukciami o ďalšom postupe.

Lekársky posudok

EuroPainClinics®

Klinické štúdie EuroPainClinics®

Znalostná platforma EuroPainClinics® aplikovaná v lekárskej praxi je základným pilierom výskumnej a vedeckej činnosti, ktorú EuroPainClinics® realizuje na partnerských pracoviskách prostredníctvom klinických štúdií. Prínosom liečebnej metódy epiduroskopia sa zaoberá EuroPainClinics® Study II, jedna z aktuálne piatich registrovaných štúdií.

Štúdia EuroPainClinics® Study II skúma prínos epiduroskopie u pacientov s bolesťou chrbta, ktorí prekonali jednu či viac operácií chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgickej liečby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zameriava sa na sledovanie dlhodobej úľavy od bolesti a zlepšenie kvality života pacientov. Je koncipovaná ako multicentrická, dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia porovnávajúca dva metodické postupy liečby. V jednej skupine pacientov bola epiduroskopia vykonaná metódou mechanickej lýzy (odstránenie) fibróznych zrastov. V druhej skupine pacientov bolo zároveň s mechanickou lýzou zrastov aplikované liečivo (kortikoidy) so zámerom skúmania efektu liečiva, ktorý doposiaľ nebol v žiadnych klinických štúdiách potvrdený. Štúdia EPCS II globálne a objektívne skúma konkrétne parametre ako klinický stav pacientov, stupeň bolestivosti na tzv. vizuálnej škále bolesti (VAS), mieru používania liekov a hodnotu kvality života pacientov podľa tzv. Oswestry dotazníka a EQ-5D-5L dotazníka. Sledovanie pacientov prebieha v troch časových intervaloch (jedno vyšetrenie pred výkonom a dve vyšetrenia po výkone s odstupom šiestich a dvanástich mesiacov.

Štúdia bola schválená dňa 23.4.2015 regionálnou nemocničnou etickou komisiou pod číslom EK: 75 / EK / 15 . Následne bola zaregistrovaná v medzinárodnej databáze National Health Service USA. https://clinicaltrials.gov PRS: NCT02459392 EPCS 2 Approval document. Projekt spĺňa všetky atribúty a platné legislatívne normy týkajúce sa medicínskeho výkonu schváleného Ministerstvami zdravotníctva v SR a ČR.

Top technologické vybavenie

Intervenčná liečba bolesti chrbta je v zdravotníckych zariadeniach EuroPainClinics® zabezpečovaná za pomoci ultramoderných technologických prístrojov a zariadení, operačných pomôcok a materiálov najvyššej kvality. Najlepšia kvalita našich prístrojov – garancia Vašej najlepšej liečby.

EuroPainClinics®

„Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Naším cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne spolu s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorých kvalitu života bolesť výrazne ovplyvňuje.“

EuroPainClinics® je odborným garantom partnerských a európskych spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti so špecializáciou na miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici. Pracoviská využívajúce znalostnú platformu EuroPainClinics® poskytujú vysokoodbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov úľavou od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society).

Liečbu zabezpečuje skúsený multidisciplinárny tím lekárskych expertov s rozsiahlou klinickou praxou v endoskopických zákrokoch na chrbtici, ortopedických operáciách, všeobecnej chirurgii, neurológii a v rade ďalších odborov. Viac ako 2 000 úspešne vykonaných endoskopických operácií potvrdzuje vynikajúcu odbornosť, profesionalitu a skúsenosti klinických pracovísk EuroPainClinics®.

zobraziť viac

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4 - Krč
Česká republika


info@epiduroskopia.sk


© 2017 EPC Health Invest SE / www.epiduroskopia.sk